Program Osłonowy MPiPS

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor w dniu 21.08.2012 r. podpisał porozumienie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej reprezentowanym przez Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji społecznej, Panią Krystyną Wyrwicką o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „STOP PRZEMOCY  W RODZINIE W MIEŚCIE I GMINIE SZTUM” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Termin realizacji: 03.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

 

Celem projektu jest ograniczenie skali przemocy w rodzinie i zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Sztum.

Podmiotem realizującym zadanie jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie.

W ramach realizacji projektu przewiduje się szereg działań prowadzących do osiągnięcia celu projektu, które obejmują:

1.Ukazanie się artykułu prasowego w Informatorze Miasta i Gminy Sztum i prasie lokalnej na temat projektu na początku i na zakończenie jego realizacji oraz artykułu na temat skali występującej przemocy na podstawie opracowanego Raportu.
2.Projektowanie ulotek i plakatów o tematyce przemocy oraz instytucjach w mieście i gminie Sztum świadczących pomoc ofiarom przemocy domowej, a także sprawcom i ich rozpowszechnianie na terenie gminy (m.in. szkoły, ośrodki zdrowia, Urzędy, itd.)
3.Uruchomienie zakładki na stronie www.mgopssztum.pl o realizacji projektu.
4.Przeprowadzenie badań ankietowych w szkołach oraz środowisku lokalnym Miasta i Gminy Sztum- pozyskanie niezbędnych informacji do stworzenia Raportu w zakresie „grup ryzyka”.
5.Opracowanie i upowszechnianie Raportu- diagnoza tzw. „grup ryzyka”.
6.Opracowanie i upowszechnianie broszury „Jak być dobrym rodzicem”.
7.Cykl spotkań profilaktycznych prowadzonych przez specjalistów – przedszkola, szkoły na terenie miasta i gminy Sztum w celu zwiększenia świadomości zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie.
8.Zorganizowanie otwartego spotkania dla społeczności lokalnej z terenu miasta i gminy Sztum w zakresie zapobiegania powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, propagowania prawidłowych wzorców rodzicielskich, nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
9.Uroczyste spotkanie podsumowujące z udziałem instytucji zaangażowanych w realizację projektu oraz społeczności lokalnej z terenu miasta i gminy Sztum.

Odbiorcami projektu są mieszkańcy miasta i gminy Sztum oraz rodziny i osoby zagrożone przemocą w rodzinie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie przewiduje, iż przy realizacji projektu wzrośnie wiedza i wrażliwość społeczna mieszkańców miasta i gminy Sztum wobec zjawiska przemocy w rodzinie. Ponadto zwiększy się wiedza społeczeństwa w zakresie pozytywnych wzorców wychowawczych oraz relacji rodzic-dziecko, jak również podniesie się jakość usług kierowanych do osób zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie miasta i gminy Sztum.

Poprawiony (niedziela, 11 listopada 2012 19:25)